תנאי שימוש

 

 1. תנאי שימוש – כללי
  1. אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") מופעל על-ידי איציק גלזר בע"מ ח.פ. 513924753 (להלן: "מפעילת האתר" או "המפעילה"). ניתן לפנות אל המפעילה לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.
  2. יש לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכנים מעידה על הסכמתכם ואישורכם לכל האמור בתנאי שימוש אלו במלואו. אם אינכם מסכימים עם אחד מתנאי ההסכם, אין לכם רשות לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.
  3. תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעילה, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
 2. בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:
  1. "תקנון" או "תנאי שימוש" – הסכם זה שבין הגולש לבין המפעילה וכן מדיניות הפרטיות אליה מופנה הגולש במסגרת הסכם זה.
  2. "תכנים" – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים;
  3. "משתמש– כל אדם אשר גולש באתר או בתוכן מתכניו לצורך חיפוש, איתור קריאה וכד' ;
  4. "מפרסם כל אדם ו/או גורם ששמו או שם עסקו מופיעים באתר לשם פרסום עיסוקו בתשלום.
  5. "רישום חינם" – כל אדם ו/או גורם ששמו או שם עסקו מופיעים באתר ללא תשלום, יופיע עם מספר הטלפון וכתובת דואר אלקטרוני של מפעילת האתר.
  6. לשם הנוחות יקראו המשתמשים והמפרסמים יחדיו: "הגולש" או "הגולשים".
 3. שינויים ועדכונים
  1. המפעילה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו ובכלל זה שירותים סלולאריים כמפורט בסעיף 6 להלן) וללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת הפעילות לא יחויבו הגולשים המשלמים על השירות החל מהפסקתו. מבלי לגרוע מן האמור להלן, במקרה של הפסקת השירותים המסופקים במסגרת האתר או איזה מהם (לרבות ומבלי למצות שירותים סלולאריים כמפורט בסעיף 6 להלן), המפעילה לא תהא אחראית כלפי הגולש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא.
  2. המפעילה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.
 4. השימוש באתר
  1. הגלישה לצורך קריאה באתר הינה ללא תשלום.
  2. השימוש בשירותי האתר מוגבלים לגולשים מעל גיל 18. בעצם הגלישה לאתר מצהיר הגולש כי גילו מעל גיל 18 וכי השימוש באתר מותר לו על-פי כל דין.
  3. השימוש באתר נועד אך ורק למטרת פרסום עוסקים ובתי עסק בתחומי התעשייה השונים על ידי המפרסם, ו/או חיפוש מפעל, חברה, עוסק או בית עסק על ידי משתמש. כל זאת באמצעות עמודי עסק המתפרסמים בו.
  4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גולשים רשאים לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן אך ורק לצורך אישי פרטי, לא מסחרי, לצורך חיפוש ואיתור בתי עסק, מפעלים, חברות ונותני שירותים בתחומי התעשייה השונים. בהתאם, בין היתר ובמיוחד, חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן לכל צורך או מטרה אחרים.
  5. השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לגולש, כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, מעת לעת וללא הודעה מראש
  6. בעצם הגלישה לאתר מסכים הגולש כי המפעילה ו/או מי מטעמה תעשה שימוש בפרטים אשר ימסרו על ידי הגולש, בין היתר, אך לא רק, לצרכי משלוח עדכונים, הודעות, פרסומים, מידע שיווקי וכיו"ב במדיה אלקטרונית ו/או אחרת (לרבות, אך לא רק, הודעות SMS, MMS, WAP, דואר אלקטרוני  וכו'). בכל עת יכול הגולש לפנות למפעילה בכתב לכתובת הדוא"ל: office@iglazer.com בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע. מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הגולש באתר – יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
  7. המידע המפורסם באתר אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא.
 5. דמי שימוש/מנוי
  1. השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, עשוי להיות כרוך בתשלום דמי מנוי חודשיים/שנתיים, בהתאם לתקופה המוגדרת בהזמנה, וכפי שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ויפורסם על ידה באתר מעת לעת (להלן: "דמי המנוי").
  2. מנוי אשר נרכש על ידי משתמש ו/או מפרסם הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
  3. תשלום דמי המנוי החודשיים/שנתיים הינו לתקופה בלתי קצובה (כל עוד לא הודיע בעל המנוי על ביטולו בדרך המפורטת להלן) וכפוף לתנאים שבין המפרסם לבין מפעילת האתר.
  4. דמי המנוי החודשיים ייגבו ביום הראשון לכל חודש גרגוריאני עבור החודש העוקב. ביטולי עסקאות יעשו על-פי חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981. משתמש או מפרסם בעלי מנוי לאתר, יהיו רשאים להודיע בכל עת בה יחפצו על ביטול המנוי והמפעילה תחדל לחייבם בדמי המנוי בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול ובתנאי שזו נשלחה למפעילה באמצעות פקס (למספר 09-8866956) ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת:office@iglazer.com.
  5. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דמי מנוי חודשיים ששולמו לא יוחזרו עבור החודש בו מתבקש הביטול, אלא עבור חודשים עוקבים בלבד.
  6. יודגש כי המפעילה לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול. אם בוטל המנוי במהלך התקופה שעבורה שולמו דמי המנוי (חודש או שנה), יינתן למנוי החזר יחסי בלבד של דמי המנוי, בתוך 14 ימים מיום מסירת הודעת הביטול, וזאת בעבור התקופה שממועד מסירת הודעת הביטול ועד לסוף התקופה עבורה שולמו דמי המנוי. לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה להודעת הביטול. על אף האמור לעיל, מקום והמשתמש רכש מנוי במבצע וקיבל את התמורה הייחודית שבמבצע, לא יינתן החזר כספי.
 6. שירותים סלולאריים
  1. על גולש אשר יבחר לרכוש שירותים סלולריים, כפי שאלו יוצעו על ידי המפעילה (ככל שיוצעו) מעת לעת, לרבות אך בלי למצות, שירות קבלת הודעות באמצעות הודעת טקסט (SMS) ושליחת תכנים באמצעות המכשיר הסלולארי ככל שאלו הועלו על ידו לאתר מראש (להלן: "השירותים"), יחולו גם (בנוסף לשאר תנאי תקנון זה מבלי לגרוע מהם) התנאים הבאים:
  2. השירותים כרוכים בתשלום, כפי שייקבע על ידי המפעילה ויפורסם באתר מעת לעת ויהיו ניתנם לביטול כאמור בסעיף 5.2 לעיל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי ככל שתחליט המפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק לגולשים (כולם או חלקם) הטבה במסגרתה יינתנו השירותים ללא תשלום או בתשלום מופחת הרי שתוקפה של הטבה זו תהא לתקופה מוגבלת בלבד על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה ולא יחייבו אותה להעניק הטבה זו לכלל הגולשים ו/או לתקופה בלתי מוגבלת.
  3. ההצטרפות לשירות הינה על ידי הזנת פרטיו האישיים של המשתמש באתר, לרבות  הפרטים כהגדרתם במדיניות הפרטיות של האתר ופרטי כרטיס האשראי שבו יתבצע החיוב בגין אספקת השירותים. ידוע למשתמש והוא מסכים כי מספר הטלפון הנייד אשר הזין באתר הרישום לאתר יהא מספר הטלפון אליו יסופקו השירותים וכל שירות סלולארי אחר אשר תפעיל המפעילה, ככל שתפעיל, מעת לעת.
  4. יובהר כי המפעילה רשאית להגביל את כמות המסרונים אשר ישלחו לגולש אשר נרשם לצורך קבלת השירותים.
  5. השירותים מיועדים עבור מכשירים סלולאריים התומכים בגלישה באינטרנט באמצעות המכשיר הסלולארי. המפעילה לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לאיכות או שירות הגלישה אותו מקבל המשתמש מהמפעיל הסלולארי אליו הוא מנוי ו/או עלותו ו/או עצם היכולת לגלוש ברשת האינטרנט באמצעות המכשיר הסלולארי על מנת לצרוך את השירותים ו/או לגלוש באתר. כן אין המפעילה אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר להתאמת השירותים לסוג המכשיר הסלולארי שבידי הגולש.
  6.        המנוי על השירותים הינו אישי, אינו ניתן להעבירה והגולש מתחייב להימנע מלהעביר הודעות טקסט אשר יקבל במסגרת המנוי לצדדים שלישיים. המפעילה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק אשר ייגרם לגולש, ככל שיגרם, במידה ולא יעמוד הגולש בהתחייבותו כאמור לעיל.
 7. סריקת רובוטים  (ROBOTS)

סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.

 1. קניין רוחני
  1.       למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעילה. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכיבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש (לרבות למפרסם בו) כל זכות שהיא.
  2.        נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא,
   טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה,     מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים  וקוד המקור.
  3.       חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.
  4.       חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.
  5.       חל איסור מפורש על שליחה מרובה של מיילים, מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא,  ב"תפוצת נאטו".
 2. פרסומים, קישורים ואתרים של צדדים שלישיים
  1.       כל הפרסומים באתר עצמו וכן והמאמרים והקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם. אין למפעילה כל אחריות לגבי כל אתר או תוכן אחר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעילה כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפעילה.
  2.       מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר נשוא תקנון זה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 3. תוכן גולשים ותגובות
  1. המפעילה עשויה להעמיד לרשות הגולשים שירותי קבוצות דיון (להלן: "פורומים"),
   המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים. למען הסר ספק, המפעילה איננה מחויבת להפעיל שירות זה וכן תהא רשאית להגביל את השימוש בו לכלל הגולשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא.
  2. למנהל הפורומים יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאת המפעילה) בין היתר, להגביל את אפשרויות הכניסה לפורום וכן להרחיק ממנו משתמשים. כמו כן, לעיתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בפורום. ככל שהוראות אלו סותרות את הוראות תנאי השימוש, יגבר האחרון.
  3. ככל שניתן יהיה באתר להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, מודעות,  פרסומות, או בכל צורה אחרת שהיא (להלן" "תוכן גולש"), מובהר בזאת כי כל גולש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד.
  4. לגבי התכנים האמורים בסעיף 10.3 לעיל, ולגביהם בלבד, המפעילה אינה טוענת לבעלות עליהם ובהתאם מתחייב הגולש:
   1.  שלא להעלות כל תוכן שאין בידו את מלוא הזכויות ו/או ההסכמות הנדרשות     לשם הצגתו באתר ובאחריות הגולש לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן הגולש כאמור אינו עומדת בניגוד להוראות הדין.
   2. שלא להעלות לאתר ו/או לא לשלב בשירותים כל תוכן אשר הינו פוגעני, דיבתי,
    פורנוגרפי או עלול לפגוע ברגשותיהם ו/או בזכויותיהם של כל אדם ו/או גורם      שהוא.
  5. המפעילה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או אופן לכל כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו"ב, אשר עשויים להיגרם לגולש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתוכן גולש אשר יעלה לאתר.
  6. בעצם העלאת תוכן גולש לאתר, מעניק הגולש למפעילה ו/או למי מטעמה רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצוב תוכן הגולש; את הרשות לפרסם את שמך בקשר לתוכן הגולש; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתוכן הגולש לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה מסכים הגולש שלא לנקוט בצעדים כנגד המפעילה ו/או  מי מטעמה, מכל מין וסוג שהוא.
  7. המפעילה רשאית לפקח על תכני הגולשים ולנטר אותם, אך גם אם תעשה זאת, לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של המפעילה בכל האמור ו/או הנוגע לתוכן גולש ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליו, השימוש בו ו/או הצפייה בו.
  8. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תוכן גולש אשר יימצא על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים ו/או  מפרי זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) ו/או מפרים תנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת. אין באמור כדי להטיל על המפעילה אחריות כלשהי בקשר עם תוכן גולש אשר הוסר מהאתר ו/או לא הועלה לאתר ו/או שונה ו/או נערך ו/או שהגישה אליו נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסר ו/או לא הועלה ו/או שונה ו/או נערך תוכן גולש שאינו פוגע או מפר.
  9. תוכן גולש עשוי להיות חשוף לכל גולש ועשוי להיות פתוח לשימושים של גולשים נוספים לגולש אשר העלה אותו לאתר. הגולש מסכים כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי המפעילה בהקשר זה.
  10. הגולש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה, בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידו לאתר.
  11. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל המפעילה באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.
 4. אבטחה
  1. המפעילה נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעילה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.
  2. כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של המפעילה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל צורה שהיא.
 5.  אחריות
  1. הגולש מצהיר, מאשר ומסכים להוראות הסעיפים הבאים:
  2. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש אלה, על כל סעיפיהם.
  3. המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם ישיר או עקיף, אשר   עלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או המידע המפורסם בו (על ידי משתמש, מפרסם או גורם אחר) השירותים המוצעים בו ו/או דרכו ו/או כתוצאה מהפסקת הנ"ל.
  4. המפעילה לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך       האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.
  5. הגם שהמפעילה פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעילה בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
  6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל המשתמש מתחייב כי לא ישלח לצד ג' דרך האתר כל חומר בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או המפר זכות של מאן דהוא ו/או בעל אופי מיני או פורנוגרפי ו/או תוכן שפרסומו אסור על פי הוראות כל דין ו/או כל תוכן טורדני, פוגעני, מאיים או גזעני ו/או כל מידע שיש בו כדי להטעות צד ג' כלשהו ו/או המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או כל תכנת מחשב, יישום או קוד מחשב הכוללים וירוסים ו/או תכנת ריגול מכל סוג.
  7. הגולש נותן הסכמתו לכך שהמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
  8. הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעילה.
  9. המפעילה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעילה.
  10. המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעילה.
  11. אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
  12. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת המפעילה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותו. לפיכך, לא יהיה רשאי להעלות כלפי המפעילה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת המפעילה.
  13. הגולש יפצה את המפעילה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או פוגע באתר ו/או עקב בהפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.
  14. מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה תהא רשאית להפסיק את השימוש שעושה גולש באתר אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על הגולש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי למצות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של גולש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה לשמה הוא מיועד.
  15. האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעילה ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
 6. פרטיות
  1. מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא הודעה מראש.
  2. הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.
 7. אתרי צד שלישי ומשואות רשת
  1. במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת(Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.
  2. מידע זה מועבר אוטומטית, ואין למפעילה או לאתר כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעילה, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים אין ולא תהיה למפעילה או לאתר כל אחריות.
 8. סליקה
  1. במסגרת פעולתו התקינה של האתר לאפשר לגולשים לרכוש שירותים שונים, לרבות מנוי לאתר והשירותים כהגדרתם לעיל, עשוי הגולש להיות מופנה לאתרים של צדדים שלישיים לצורך ביצוע ההזמנה והתשלום בגינה (להלן: "ספקי הסליקה"), אשר מספקים למפעילה שירותי סליקה. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת שהגולש הועבר אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה. הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך, ובנוסף כי הוא מסכים כי אותם צדדים שלישיים יבצעו עבורו את הסליקה.
  2. לצורך ביצוע הסליקה, יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים שלו ושל כרטיס האשראי שלו. פרטים אלה נדרשים על-ידי חברות האשראי ולפי כל דין. פרטים אלה לצד פרטי העסקה נשמרים על-ידי המפעילה בהתאם לחובותיה לפי כל דין. משך זמן שמירת הארכיב על-ידי המפעילה, או מי מטעמה, יהיה לפי ובהתאם להוראות כל דין.
  3. המפעילה אינה אחראית על פעילותם התקינה של אתרי ספקי הסליקה ושירות הסליקה בפועל. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל המפעילה לא תהיה אחראית ולא תחוב בכל חובה בגין טעות, תקלה, שגיאה וכיו"ב אשר תבוצע, ככל שתבוצע, על ידי ספקי הגלישה.
  4. יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר של צד ג' כלשהו.
 9. מדיניות ביטולי עסקאות

מדיניות המוצרים ביטולי עסקאות תהיה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 בגרסתו המעודכנת ביום בו שילם הגולש בגין השירותים השונים אותם רכש דרך האתר.

 1. הוראות נוספות למפרסמים
  1. בנוסף לאמור בתקנון זה, ומבלי לגרוע מהם, לגבי מפרסמים העושים שימוש באתר     ובשירותי המפעילה יחולו גם התנאים הבאים:
   1.  המפרסם באתר הינו האחראי הבלעדי לפרסומים. המפעילה אינה אחראית לחומרי הפרסום ו/או לתוכנם.
   2. המפרסם מתחייב כי המידע שיפורסם ויועלה על ידו לאתר יהיה בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה ומבלי למצות, ימנע מכל פגיעה בזכויות יוצרים ו/או זכויות קנין רוחני כלשהן.
 2. כללי
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או  מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
  2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
   פרשנות.
  3. למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.
  4. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
  5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  6. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.
  7. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת office@iglazer.com  וייעשו מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.